Τα μέλη μας     Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους      Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών     


Γενική Συνέλευση Επικουρικού Κεφαλαίου 2017  

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ'αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται στις 21/06/2017 και σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται εκ νέου στις 28/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ, στα γραφεία του "Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης" (Ξενοφώντος 9,Σύνταγμα) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογιμού Χρήσης 2016 και Προϋπολογισμού 2017

2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2016

3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016

4. Έκλογή Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2017

5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

6. Διάφορα Θέματα

7. Εκλογή ενός μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Απολογισμός 2016

Προυπολογισμός 2017