Προσωπικά Δεδομένα    Τα μέλη μας    Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους     Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών     


Γενική Συνέλευση Επικουρικού Κεφαλαίου 2019  

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ'αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται στις 27/06/2019 και σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται εκ νέου στις 4/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ, στα γραφεία του "Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης" (Ξενοφώντος 9,Σύνταγμα) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2018 και Προϋπολογισμού 2019

2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2018

3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018

4. Έκλογή Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2019

5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

6. Διάφορα Θέματα

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Απολογισμός 2018

Προυπολογισμός 2019

Παρουσίαση στην Γενική Συνέλευση του προέδρου Γεωργίου Βαλαή